Проект внутрігосподарського землеустрою, Українські реферати

14.09.2015

Міністерство сільського господарства РФ

Новочеркаська державна меліоративна академія

Геодезичні роботи при землеустрій

Складання технічного проекту внутрігосподарського землеустрою

Методичні вказівки для складання курсового проекту

310900 — «Землевпорядкування»)

Новочеркаськ — 2001

Методичні вказівки складені ст. викладачем кафедри

«Землевпорядкування» НГМА Є.П. Лук'янченко, асистентом кафедри

«Землевпорядкування» І.А. Петрової, розглянуті кафедри «Землевпорядкування»протокол № __ від_______ р. та рекомендовані до видання методичноїкомісією факультету землеустрою, протокол № __ від________ р.

Рецензенти:

В. М. Зубів — к. т. н. доцент кафедри «Геодезія» НГМА.

Зміст, порядок складання та оформлення курсового проекту

Для проведення різних землевпорядних заходів необхідномати інформацію про розміри, форму, місце розташування земельних ділянок тарізних елементів організації території. З цією метою складають планземлекористування ТОВ (АТ), призначений для визначення площділянок різними способами та розробка технічного проектувнутрішньогосподарського землеустрою.

Розгляд цих питань при вивченні дисципліни «Геодезичніроботи при землеустрій «передбачає складання студентом курсовогопроекту «Складання технічного проекту внутрігосподарськогоземлеустрою «.

Для виконання курсового проекту студенту видається завдання зваріанту.

У відповідності з варіантом, на основі плану землекористування масштабом

1:10000, геодезичних даних по межах землекористування, відомостейобчислення площ і відповідно до ескізного проекту складаютьтехнічний проект внутрігосподарського землеустрою ТзОВ «СВІТ» іготують необхідні геодезичні дані для перенесення проекту внатуру.

За ескізного проекту передбачено запроектувати:

— на орних землях північній частині землекористування — чотири поляпольової сівозміни, скотопрогон, польову дорогу і спрямити ламанукордон вигоном і ріллею;

— на орних землях південній частині землекористування — пятіпольнийовочевої сівозміни, сад, три поля польової сівозміни та польові дороги.

Всі польові дороги мають проектну ширину 5 м.

При технічному проектуванні слід уточнити положення кордонів іплощ проектованих ділянок, визначити необхідні геодезичнідані для правильного розташування проектованих ділянок в натурі.

Згідно з необхідною точністю проектованих площ іхарактером між ділянок запроектувати:

— поля овочевого сівозміни-аналітичним способом;

— поля польової сівозміни в південній частині землекористування -графічним способом;

— поля польової сівозміни в північній частині землекористування -механічним способом.

Проектні рішення розробляються студентом самостійно звикористанням справжніх методичних вказівок.

У відповідності з навчальним планом студенти пред'являють до захиступояснювальну записку і практичне рішення, оформлення яких повиннепроводитися відповідно до вимог ДСТУ і відповідно до чиннихумовними знаками, що застосовуються в землеустрій.

1 Складання і оформлення топографічної основи проектного плану

На аркуші креслярської паперу за допомогою лінійки Дробишева побудувати сіткуквадратів зі сторонами 10 див. Точність побудови сітки перевіритивимірником по діагоналі і сторонам квадратів (припустима розбіжність 0,2 мм).

За координатами (додаток А) нанести вершини меж землекористування.

Користуючись абрисом теодолітних зйомки (додаток Б), нанести контуриситуації і горизонталі відповідно до малюнка 1.

викреслив:

— координатну сітку — синьою тушшю (товщина лінії 0,1 мм) і підписати,

— межі землекористування — чорною тушшю (товщиною 0,2 мм);

— межові знаки — гуртками (діаметр не більше 1,2 мм),

— умовні знаки сільськогосподарських угідь (розріджено в 2 рази).

Близько середини кожної лінії кордону з зовнішнього боку вказати румба іміру лінії (у вигляді дробу).

2 Спосібі визначення площ

2.1 Визначення площ ділянок аналітичним способом

2.1.1 За координатами вершин обчислити площі:

— південній частині землекористування, присадибних земель;

— північній частині землекористування; виробничого центру (таблиця

Короткий опис статті: антисептик хм-11 Проект внутрігосподарського землеустрою проект, внутрішньогосподарського, землеустрою

Джерело: Проект внутрігосподарського землеустрою — Українські реферати

Також ви можете прочитати